Kalender

Kalender

VIKTIGE DATOER 

 

1 februar - Frist for innmelding av saker til årsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må meldes inn skriftlig senest 1.februar. Saker kan sendes på e-post til lakseberget@gmail.com eller til Lakseberget Båtforening, Postboks 309, 1301 Sandvika.
 

1 mars: Frist for innmelding av vaktønsker

I følge Havnereglementet er det organisert vaktordning i den perioden havnen er åpen.

Årsmøte i Lakseberget båtforening den 8. mars 2017 besluttet at vaktordningen organiseres som medlemsvakt (rettighetshavere og leietagere) i tidsrommet 20.00 og til 24.00. Mellom kl. 24.00 og 06.00 vil et vaktselskap ha ansvar for vaktordningen.

Den som går vakt må være fylt 18 år.


I vakt kalenderen på "min side" og på oppslagstavlen din vil dato for når den enkelte båtplass skal ha vakt. Det er rettighetshavers ansvar at vakt stiller på oppgitt dato, selv om plassen er leid ut. Du har nå også muligheten til å velge når du ønsker å ha vakt. Dette gjør du på "min side" under fanen " min nattevakt". 
Legger du ikke inn dato selv, vil systemet plukke ut de som skal ha vakt etter brygge nummer. Blir din plass plukket ut vil du få en e-post som sier når du skal ha vakt, i tillegg at den kommer opp på "min side" på oppslagstavla.


Detaljer om vaktordning ligger finner du på "min side" og "vaktordningen"

 

Mars: Årsmøte

Årsmøtet avholdes 10. mars 2020 kl 1900 på Klubbhuset, Solvik Båtforening. Møteinnkalling med tilhørende sakspapirer legges ut på vår hjemmeside senest 14 dager før møtet. Hvis du ønsker møteinnkalling og sakspapirer tilsendt pr post eller mail, må du kontakte båtforeningen på mail eller pr post. OBS Merk denne nye rutinen for innkalling. Rutinen ble vedtatt på årsmøtet 2014 og er tatt inn i vedtektene.

 

 

Sommerleie

Sommerleien betales i henhold til betalingsfrist på faktura. 
 

27 april 2020: Boblehavna stenger

Boblehavna skal være tømt for båter senest 27.04.2020. (Dette gjelder leietakere som ikke har båtplass på H brygga). Båter som ikke er flyttet innen gjeldene dato, vil bli ilagt dagsbøter etter gjeldende priser. Er båten til hinder for rettighetshaver vil den bli flyttet for eiers regning og risiko.
 

30 april 2020: Båthavnen åpner og vaktperioden starter 

Båthavna åpner og vaktperioden starter. Bruk av havnen før dette avklares med havnesjefen.
 

1 september: søknadsfrist boblehavn 

Søknadsfrist er innen 1 september. Søknad gjøres gjennom Min Side, eller ved å sende inn søkandsskjema som du finner på hjemmesiden. Plasser vil bli tildelt fortløpende etter denne dato.
 

20 oktober 2020: Båthavnen stenger

Vann og strøm stenges.

All bruk av havnen etter denne dato avklares med havnesjef.

Alle som har båtplass på H brygga, og som ikke skal ligge i boblehavn må fjerne båtene senest denne dato.

 

24 oktober 2020: Boblehavnen åpner

Boblehavnen åpnes i slutten av oktober. Det er viktig at det brukes kun godkjente EL-kabler og støpsler. De skal være i én lengde, uten skjøt. Det må ikke ligge kabler, fortøyninger eller joller på brygga. Brygga vil i år bli holdt ren for snø. Gjenstander som hindrer rydding vil bli fjernet.

Det er viktig at dere tar dere en tur ned og sjekker båten jevnlig. Det er ikke vaktordning på vinterstid, og det er din forsikring som gjelder.

 

Vaktordning opphører 30 oktober 2020

 

1 november 2020

Båter som ligger ut over 1. november, uten å ha gjort avtale om. dette med båtforeningen, vil bli ilagt et gebyr på kr 100,- pr døgn båten blir liggende.
 

31 desember - Frist for utmelding fra LBF

For medlemmer uten Rettighet til Båtplass og Leietakere av Lakseberget Båtforening

Jfr. vedtak på årsmøtet 2013 og våre vedtekter/Lover §3 ble følgende rutine endret. Utmelding av LBF må skje innen 31.12. for å unngå kontingent for kommende år. Leieforhold med LBF blir automatisk fornyet hvis det ikke sies opp før 31.12.
 

31 desember - Leieforhold automatisk fornyet

Frist for å si opp leieforhold med båtforeningen er 31.12. Dette er i samsvar med våre vedtekter §3 som ble vedtatt på Årsmøtet 2013. Mottar vi ikke oppsigelse anser vi leieforholdet som fornyet. Plasser tildeles nye søkere fra januar.
 

Ajourføring av Medlemsregister

Vi har mangler i medlemsregisteret når det gjelder adresser, mobil nummer og e-post adresser. Vi ønsker å kommunisere nå ved bruk av epost og mobil og er avheng av korrekt medlemsinformasjon.
 

Fremleie og Forsikring 

Vi gjør oppmerksom på at fremleie skal meldes til båtforeningen på fastlagt skjema. Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside. Vi gjør også oppmerksom på at alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Dette gjelder alle båter, både rettighetshavere, leietakere av rettighetshavere og av båtforeningen. Det er fremleier som plikter å forvisse seg om at forsikring er på plass. Båter i havna skal ha oblat med medlemsnummer og plass nummer utstedt av LBF.
 

Snørydding

For å minimalisere skadeomfang på bryggeanlegget er vi anbefalt av leverandør av bryggeanlegget at vi holder det rent for snø.
Alt av fortøyningsmateriell, joller, kabler etc må fjernes. Materiell som eventuelt ligger igjen vil bli fjernet og kjørt bort.