Nyheter

Arkiv

Nyheter

Retningslinjer for utvidelse av båtplass for medlemmer av LBF

Laksberget båtforening fattet i sitt årsmøte 7. mars 2018 følgende vedtak:

«Rettighetshavere gis anledning til å utvide sin båtplass ved å kjøpe breddemeter fra foreningen. Prisen for en breddemeter skal i så stor grad som mulig tilsvare markedspris og fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen. Nåværende prisliste over breddemeter oppheves.

Inntektene fra salg av breddemeter brukes til kjøp av breddemeter/plasser for å opprettholde det totale antall breddemeter som foreningen disponerer på dagens nivå,»

Med grunnlag i ovenstående har styret i Lakseberget vedtatt følgende retningslinjer for kjøp av rettighet til større båtålass:

  1. Frist for å søke om kjøp av økt rettighet er 1. oktober og tildeling av plass vil skje innen 1. november samme år.

  2. Tildeling skjer etter ansiennitet. Rettighetshaveren kan kun få utvidet sin plass hvert femte (5) år.

  3. Utvidelsen kan skje med en halv (1/2) meter eller en (1) meter pr. gang.

  4. Rettighetshaver som ikke får innvilget sin søknad om økt plass vil bli satt på venteliste frem til 1. mai året etter. Dette i tilfelle det skulle bli ledig breddemeter for kjøp før 1. mai da ventelisten nullstilles.

  5. For 2018 gjelder følgende datoer søknadsfrist: søknad 20. april 2018, tildeling 1. mai 2018. For tildeling 1.mai 2018 vil søkere som kan dokumentere at de allerede har kjøpt ny båt og har «akutt» behov for utvidelse bli prioritert.